Polityka ochrony prywatności

Część I. Zakres obowiązywania

1. Megafon sp. z o.o. (dalej „Megafon”) jest administratorem w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „ogólne rozporządzenie o ochronie danych”), w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników stron internetowych i aplikacji mobilnych zarządzanych przez Megafon, Uczestników organizowanych przez Megafon konferencji, sympozjów, zjazdów, szkoleń naukowych (dalej „konferencji”) będących osobami fizycznymi.

 

2. Celem tej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Megafon w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem formularzy, poczty e-mail, stron internetowych i aplikacji mobilnych zarządzanych przez Megafon oraz powiązanych z nimi usług i narzędzi wykorzystywanych przez Użytkowników do wykonywania czynności, takich jak Zgłoszenie udziału w konferencji, Rejestracja i wykonywanie szeregu innych, związanych z powyższym działań w związku z korzystaniem przez Użytkowników i Uczestników konferencji z usług Megafon. Wszelkie nasze działania podlegają przepisom prawa, które obowiązują w zakresie ochrony danych, na przykład ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Polityka Prywatności Megafon podlega przepisom prawa polskiego i ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

3. Korzystanie przez Ciebie z usług Megafon, w tym pobieranie aplikacji mobilnej lub korzystanie z powiązanych z nimi usług i narzędzi, możliwe jest jedynie po zapoznaniu się z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności i Regulaminu Megafon.

 

4. Klikając w linki zamieszczone na stronach zarządzanych przez Megafon lub aplikacjach mobilnych możesz zostać przekierowana/y do stron internetowych lub serwisów, które stanowią usługę świadczoną przez podmioty inne niż Megafon i tym samym znajdującą się poza naszą jakąkolwiek pośrednią lub bezpośrednią kontrolą, w których proces przetwarzania, w tym gromadzenia danych osobowych odbywa się zgodnie z zasadami określonymi przez te podmioty np. w polityce ochrony prywatności właściwej dla tych usług lub aplikacji, w szczególności w przypadkach określonych poniżej.

Część II. Przetwarzanie danych osobowych przez Megafon, w tym ich pozyskiwanie i przechowywanie

1. Formularz kontaktowy: Megafon w ramach zarządzanych przez siebie stron internetowych może gromadzić dane osobowe Użytkowników i Uczestników konferencji kontaktujących się z Megafon za pośrednictwem dostępnych narzędzi, w tym formularza kontaktowego dostępnego na stronach zarządzanych przez Megafon. Dane te są niezbędne do umożliwienia Megafon kontaktu z Użytkownikami i Uczestnikami konferencji.

 

2. Formularz zgłoszeniowy, poczta e-mail: Megafon w ramach zarządzanych przez siebie stron internetowych może gromadzić dane osobowe Użytkowników i Uczestników konferencji kontaktujących się z Megafon za pośrednictwem dostępnych narzędzi, w tym formularza zgłoszeniowego, zgłoszenia poprzez pocztę e-mail dostępnych na stronach zarządzanych przez Megafon. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:
 • Uczestniczenia Twojej osoby w wybranej przez Ciebie konferencji;
 • Umożliwienia płatności drogą elektroniczną za uczestnictwo w konferencji;
 • Obsługi reklamacji w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;
 • Kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.
Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

 

3. Dane gromadzone przez stronę WWW i urządzenia mobilne: Gdy jest to konieczne do świadczenia usługi Użytkownikom, Uczestnikom konferencji albo stanowi uzasadniony interes Megafon lub podmiotów trzecich, (którym jest na przykład zapewnienie bezpieczeństwa zasobów IT albo bezpieczeństwa innych Użytkowników, Uczestników konferencji), Megafon jest uprawniona do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Użytkowników, Uczestników konferencji. Takie dane mogą obejmować np. adres IP, parametry oprogramowania i sprzętu, z którego korzysta Użytkownik, Uczestnik konferencji (dzięki czemu możemy poprawić np. jakość świadczonych przez nas usług), przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego, informacje o korzystaniu z aplikacji oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Gromadzenie powyższych informacji następować będzie w przypadku korzystania ze strony internetowej lub aplikacji mobilnej Megafon lub usług podmiotów zewnętrznych.

 

4. Uzupełnianie pozyskanych danych: Megafon jest uprawniona do uzupełniania posiadanych informacji o Uczestnikach konferencji o dane uzyskane zgodnie z prawem (na przykład wtedy, gdy Uczestnik wyraził na to zgodę) od partnerów biznesowych i podmiotów zewnętrznych.

 

5. Akcje promocyjne: Okazjonalnie w Megafon organizowane są akcje promocyjne. Dane kontaktowe Użytkowników, którzy dobrowolnie wezmą udział w akcjach promocyjnych, są przetwarzane przez Megafon zgodnie z przepisami prawa i w celach związanych z promocją. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania informacji o promocjach w taki sam sposób, w jaki przystąpił do promocji.

 

Część III. Adres IP, pliki cookies

1. Tak jak wiele innych serwisów internetowych oferujących bardzo różne usługi świadczone drogą elektroniczną, Megafon może gromadzić w ramach usług stron internetowych zarządzanych przez Megafon dane za pośrednictwem takich technologii jak pliki cookies, piksele śledzące oraz obiekty udostępniane lokalnie (np. w przeglądarce lub na urządzeniu). O tym, w jaki sposób Megafon wykorzystuje tego typu technologie, piszemy szczegółowo w „Polityka cookies”.
Większość znanych przeglądarek desktopowych i mobilnych (np. Safari, Firefox, Internet Explorer, Chrome, Opera) udostępnia możliwość ograniczenia lub zablokowania wykorzystywania plików „cookies” w systemie Użytkownika. Należy zauważyć jednak, że wyłączenie w przeglądarce internetowej plików „cookies” w odniesieniu do domen pierwszej kategorii (odwiedzane strony internetowe) i pozostałych domen (strony innych firm nie odwiedzane bezpośrednio) może skutkować w niektórych przypadkach ograniczeniem funkcjonalności stron.

 

Część IV. Wykorzystanie zgromadzonych danych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:
 • Uczestniczenia Twojej osoby w wybranej przez Ciebie konferencji;
 • Umożliwienia płatności drogą elektroniczną za uczestnictwo w konferencji;
 • Obsługi reklamacji w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;
 • Obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
 • Kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy również Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Megafon, którym jest:

 • zapewnienie obsługi usług płatniczych;
 • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom;
 • prowadzenie badań i analiz Megafon, między innymi pod kątem poprawy działania usług;
 • obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
 • organizacja programów, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 • prowadzenie analiz statystycznych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych oraz dopełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Część V. Udostępnianie danych

1. Megafon nie przekazuje podmiotom trzecim danych osobowych Użytkowników, Uczestników konferencji bez zgody zainteresowanych Użytkowników, Uczestników konferencji, chyba że zachodzi jedna z następujących okoliczności:
 • Megafon może współpracować z podmiotami trzecimi (np. wyspecjalizowanymi dostawcami usług przechowywania danych, albo usług analitycznych) w celu świadczenia nam usług przez te podmioty. W takim przypadku podmioty te nie są upoważnione do wykorzystywania danych osobowych Użytkowników, Uczestników konferencji we własnym imieniu (dane zawsze będą przetwarzane w imieniu i na potrzeby Megafon), a ich działania podlegają przepisom obowiązującego prawa oraz niniejszej Polityki Prywatności;
 • Megafon może współpracować z podmiotami trzecimi wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takimi, które zapewniają usługi płatnicze, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe, wykonują usługi prawne, rachunkowe i podatkowe, wykonują usługi hotelowe, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.
2. W ramach przyjętej Polityki Prywatności Megafon zobowiązuje się nie sprzedawać danych osobowych Użytkowników, Uczestników konferencji.

 

3. Megafon może udostępniać dane zanonimizowane (tj. takie, które nie identyfikują konkretnych Użytkowników, Uczestników konferencji) zewnętrznym usługodawcom, zaufanym partnerom lub agencjom badawczym w celu poprawy ogólnej jakości i efektywności usług świadczonych przez Megafon.

Część VI. Bezpieczeństwo

Wszystkie zbierane przez Megafon dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Podmioty powiązane z Megafon, zaufani partnerzy i zewnętrzni usługodawcy zobowiązali się do zarządzania danymi zgodnie z przyjętymi przez Megafon wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.